Polityka prywatności LOPI

 § 1.

Postanowienia Ogólne

 1. Celem niniejszej Polityki prywatności jest przekazanie Pani/Panu niezbędnych oraz wymaganych prawem informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez PPHU Lopi Andrzej Anuszkiewicz.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności znajduje zastosowanie do wszystkich informacji zbieranych lub wykorzystywanych przez PPHU Lopi Andrzej Anuszkiewicz, a w szczególności odnosi się do serwisu internetowego www.lopi.pl oraz sklepu internetowego www.lopi.pl/sklep.
 3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

§ 2.

Administrator Danych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHU Lopi Andrzej Anuszkiewicz, z siedzibą w Legionowie przy ul. Długiej 3, NIP: 536-002-08-98, REGON: 011198829.
 2. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiada Pani/Pan Konto na naszej stronie, jest Pani/Pan naszym klientem lub skierował Pan/Pani do nas zapytanie ofertowe to przetwarzamy Pani/Pana dane jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, kraj, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.

§ 3.

Cele przetwarzania Danych

 1. UMOWA – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, celem przedstawienia oferty produktów i realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1. lit. b RODO);
 2. OBOWIĄZEK PRAWNY – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – tj. przepisy podatkowe, ustawy o rachunkowości, kodeks cywilny, ustawy o prawach konsumenta, rozpatrywanie skarg i reklamacji, w celach archiwalnych  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. PRAWNIE UZASADNIONY INTERES – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w celach marketingowych, w celach statystycznych, poprzez profilowanie (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

§ 4.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. Prawo dostępu do swoich Danych osobowych;
 2. Prawo do sprostowania swoich Danych;
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich Danych;
 4. Prawo do sprzeciwu;
 5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 6. Prawo do przeniesienia swoich Danych;
 7. Prawo do usunięcia swoich Danych.

Prawo całkowitego usunięcia Pani/Pana Danych osobowych podlega pewnym ograniczeniom (art. 17 ust. 3 RODO), gdy ich przetwarzanie jest niezbędne:

 1. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa
  członkowskiego, któremu podlega administrator,  np. wciąż trwa okres zobowiązań podatkowych i przechowywania dokumentów księgowych związanych z umową zawartą pomiędzy i Panią/Panem;
 2. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: daneosobowe@lopi.pl.

§ 5.

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem Danych osobowych Administrator ma prawo udostępniać Pani/Pana dane osobowe:

 1. Upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (Urząd Skarbowy, organy ścigania);
 2. Bankom;
 3. Podmiotom świadczącym usługi przewozowe i usługi pocztowe;
 4. Podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne;
 5. Podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, windykacyjnej, księgowości, podatków lub inne usługi doradcze.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§ 6.

Okres przechowywanych danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych § 3 niniejszej Polityki prywatności:

 1.  W celu zawarcia i wykonania umowy, dane osobowe przetwarzane są do upływu okresu przedawnienia wynikających z nich roszczeń cywilnoprawnych.
 2. W celu wykonania obowiązku prawnego, okres przetwarzania danych wynika z przepisów prawa.
 3. W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, okres przechowywania danych osobowych jest różny w zależności od szczegółowego celu przetwarzania przez czas nieoznaczony lub do chwili złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją.

§ 7.

Pliki cookies

 1. Witryna www.lopi.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy PPHU LOPI Andrzej Anuszkiewicz w celu optymalizacji działań.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.