Długa 3, Legionowo +48 697 481 635 Pn - Pt: 8:00 - 16:00

Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez LOPI ANUSZKIEWICZ I TRZECIŃSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Legionowie

§ 1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i wykonywanych usług zawieranych przez LOPI sp. z o.o. jako Sprzedawcę.
 2. Użyte w dalszej części niniejszych ogólnych warunków sprzedaży określenia oznaczają:
  • Sprzedawca – LOPI sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie przy ul. Długiej 3, NIP: 5361939557, REGON: 382805762
  • Kupujący – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży (kontrahent LOPI sp. z o.o.)
  • Dostawca – dostawca Sprzedawcy
  • Strony – Sprzedawca i Kupujący;
  • OWS – niniejsze „Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez LOPI sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie”;
  • Towar – rzeczy ruchome, usługi, dobra które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym
  • Zamówienie – oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem, faksem lub e-mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu zawarta w ofercie, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe o kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów
  • Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności
 3. OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez LOPI sp. z o.o., w tym również umów zawieranych w formie pisemnego zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu.
 4. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie LOPI sp. z o.o. w Legionowie lub na stronie internetowej www.lopi.pl
 5. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
 6. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych ogólnych warunków tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
 7. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.
 8. Jeżeli Kupujący nie akceptuje obowiązujących u Sprzedającego OWS, to jest zobowiązany powiadomić o tym Sprzedającego przed złożeniem zamówienia. W tym przypadku Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia lub w uzasadnionych przypadkach wszcząć negocjacje prowadzące do ustalenia indywidualnych warunków sprzedaży.
 9. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.
 10. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.
 11. Tytuły poszczególnych punktów niniejszych Ogólnych Warunków wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego, a co za tym idzie tekst Ogólnych Warunków nie może być interpretowany na ich podstawie.
 12. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków okazałyby się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę
  stron w sposób skuteczny.

§ 2.  

OFERTA I ZAWARCIE UMOWY

 1. Oferty Sprzedającego i inne podobne pisma handlowe nie są wiążące, stanowią jedynie podstawę do zawarcia umowy.
 2. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego (w formie e-mail, faksem, listownie). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
 3. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej pisemnej oferty, do zawarcia umowy potrzebne jest pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 4. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące.
 5. Dla ważności zawarcia umowy sprzedaży lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie osobiście, pocztą, za pośrednictwem faksu lub e-maila. Postanowienie to dotyczy w szczególności ofert, zamówień i potwierdzeń zamówień.
 6. Sprzedający może wstrzymać się z realizacją sprzedaży w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w zamówieniu.
 7. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.
 8. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. wojna, trzęsienie ziemi, pożar, powódź i inne naturalne katastrofy, strajk, embargo, ograniczenia energetyczne.

§ 3.  

PRAWO WŁASNOŚCI

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towarów, aż do uiszczenia przez Kupującego całej pełnej należnej kwoty.
 2. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 193 § 2 kc.
 3. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub naprawczego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć Towar stanowiący własność Sprzedającego w sposób wskazujący zastrzeżenie prawa
  jego własności na rzecz Sprzedającego.
 4. W przypadku zajęcia Towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany on jest niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany niezwłocznie przekazać wszelkie informacje o tym, gdzie są przechowywane towary, których własność jest zastrzeżona. Sprzedający jest uprawniony do odebrania zastrzeżonych na jej rzecz Towarów.
 5. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania towaru, a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.

§ 4.       

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Sprzedający oferuje następujące formy płatności: gotówka, pobranie, przedpłata i przelew z odroczonym terminem płatności (kredyt kupiecki). Forma płatności zależy od indywidualnych ustaleń z Kupującym. Aby uzyskać kredyt kupiecki należy przesłać Wniosek o odroczoną płatność oraz aktualne dokumenty rejestracyjne firmy: wypis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON.
 2. Cena za sprzedawany towar będzie określona każdorazowo w ofercie lub umowie sprzedaży.
 3. Cenę towaru ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu pisemnego potwierdzenia zamówienia.
 4. W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną towaru jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia.
 5. Oferty przekazywane telefonicznie, listownie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej nie stanowią podstawy zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta po otrzymaniu pisemnego zamówienia Odbiorcy, wysłaniu przez Dostawcę pisemnego potwierdzenia zamówienia i ostatecznej zwrotnej pisemnej akceptacji przez Odbiorcę warunków ustalonych w przesłanym potwierdzeniu zamówienia.
 6. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej.
 7. Jeżeli cena oferty i potwierdzenia zamówienia będzie wskazana w walucie innej niż złote polskie, to przyjmuje się, że strony ustaliły cenę w złotych polskich przeliczając ją na złote według średniego kursu sprzedaży danej waluty w Narodowym Banku Polskim na dzień poprzedzający wystawienie faktury.
 8. Kupujący zobowiązuje się zapłacić pełną, należną kwotę w terminie wskazanym w ofercie lub, gdy termin nie został tam wskazany, w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 9. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego towaru takie jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedawca ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny towaru wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych.
 10. Uprawnienie określone w ustępie poprzedzającym przysługuje również Sprzedawcy w przypadku wzrostu kosztów produkcji lub zakupu danego towaru w stosunku do cen z chwili zawarcia umowy.
 11. Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług, według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
 12. Należności nie mogą być przedmiotem potrącenia ze strony Kupującego i są one płatne na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy. Za okres opóźnienia w zapłacie Sprzedający naliczy odsetki ustawowe. Z dniem upływu terminu płatności rozpoczyna się również procedura windykacyjna, której koszty pokrywa Kupujący.
 13. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą ceny z jakiejkolwiek umowy sprzedaży łączącej strony, Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem towaru) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedawcy przekroczy 30 dni Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.
 14. W przypadku pogorszenia się kondycji finansowej Kupującego, Sprzedawcy przysługują uprawnienia wskazane w ustępie poprzedzającym, chyba że Kupujący ustanowi na jego rzecz dodatkowe zabezpieczenie przez niego akceptowane. Ocena kondycji finansowej Kupującego oraz akceptowanie bądź nie, dodatkowych zabezpieczeń należy wyłącznie do Sprzedawcy.
 15. W przypadku, gdy Sprzedawca przyznał Kupującemu kredyt kupiecki (płatność z odroczonym w czasie terminem), może on go ograniczyć lub cofnąć w każdym czasie, szczególnie jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą, lub gdy sytuacja finansowa Kupującego ulegnie pogorszeniu i zapłata w terminie stanie się wątpliwą. Uprawnienie to nie dotyczy wierzytelności już powstałych.

§ 5.       

DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU

 1. Terminy dostaw przedstawione w ofercie nie są wiążące i mogą ulegać zmianie. Rzeczywiste terminy dostaw są uzgadniane przez strony i podawane w potwierdzeniu zamówienia.
 2. Dostawa towaru jest wykonana:
  • jeżeli towar ma być przesłany – z chwilą jego dostarczenia do oznaczonego miejsca przeznaczenia;
  • jeżeli towar ma być odebrany przez Kupującego – z chwilą udzielenia informacji o gotowości do odbioru zamówienia.
 3. Kupujący zostanie powiadomiony o planowanym dniu wykonania dostawy lub gotowości do odbioru zamówienia.
 4. Towar wysyłany jest standardowo za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na koszt Kupującego, o ile Kupujący nie uzgodni ze Sprzedającym innego sposobu dostawy.
 5. Zamówienia o wartości powyżej 2000 zł netto, nieprzekraczające wagi 30 kg wysyłane są na koszt Sprzedającego.
 6. Strony ustalają, iż koszt załadunku towaru do transportu spoczywa na Sprzedawcy, a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu.
 7. Koszt standardowego pakowania towaru pokrywa Sprzedający. Jeżeli towar wymaga niestandardowego pakowania, koszty pokrywa Kupujący.
 8. Kupujący zobowiązuje się do bardzo starannego sprawdzenia i zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. Sprawdzeniu podlega również załączana dokumentacja techniczna towaru. Po zbadaniu towaru podpisany zostanie dokument jego wydania. Podpisanie dokumentu wydania jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych parametrów z zamówieniem i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy bardzo starannym zbadaniu towaru podczas odbioru. Kupujący nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.
 9. Wszelkie przekazywane ewentualnie przez Sprzedawcę wraz z towarem atesty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość towaru, jego parametry i właściwości techniczne nie stanowią potwierdzenia przez Sprzedawcę zawartych w nich danych, a tym samym nie stanowią zapewnienia, że towar spełnia wskazane w nich kryteria. Przekazywane dokumenty są każdorazowo jedynie informacją Sprzedawcy, że towar zgodnie z oświadczeniem producenta został wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami.
 10. Jeżeli Sprzedawca zobowiązał się wydać Kupującemu dokumenty, o których mowa w ust. 9, to przyjmuje się, iż może tego dokonać w terminie 1 miesiąca od wydania towaru. Sprzedawca nie ma obowiązku wydania Kupującemu wyżej wymienionych dokumentów, jeśli kupujący nie zaznaczył tego zapotrzebowania przy składaniu zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca może zażądać dodatkowej, ustalonej między stronami opłaty.

§ 6.  

GWARANCJA, REKLAMACJA, RĘKOJMIA

 1. Jeśli Strony inaczej nie uzgodniły, towar zakupiony u Sprzedającego podlega gwarancji zgodnie z  warunkami gwarancji udzielonej przez Dostawcę dla Sprzedającego. Standardowy okres gwarancji na produkty wytwarzane przez Sprzedającego, wynosi 12 miesięcy.
 2. Sprzedający nie odpowiada za realizację gwarancji udzielonej przez Dostawcę.
 3. Gwarancja obowiązuje jedynie w przypadku, gdy Kupujący i ostateczny odbiorca towaru przestrzegają w pełnym zakresie warunków przewożenia, składowania, montażu, obsługi i innych zasad dotyczących zakupionego towaru, a produkty nie zostały przerobione, z wyjątkiem zmian wprowadzonych przez  autoryzowany personel Sprzedającego lub jego partnerów, produkty były stosowane prawidłowo i  zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Sprzedającego, instalacja, obsługa, naprawa i konserwacja odbywają się zgodnie z wytycznymi udostępnionymi przez Sprzedającego przez właściwy, wyszkolony personel. Naprawa konieczna w ramach gwarancji powinna być wykonywana wyłącznie przez Sprzedającego lub jej autoryzowanych partnerów.
 4. Gwarancja nie obejmuje usunięcia usterek spowodowanych przez czynniki zewnętrzne, jak np. pożar, wandalizm, nieautoryzowane ingerencje, zbyt wysoka temperatura; prac naprawczych mających na celu usunięcie usterek związanych z błędami obsługi lub innym nieprawidłowym postępowaniem; napraw akcesoriów lub dobudowanych elementów lub innych przerobionych bądź zmodyfikowanych urządzeń; prac naprawczych, które nie są związane z produktami Sprzedającego; napraw gdy nie zostały spełnione wymagania zawarte w dokumentacji technicznej dotyczące warunków otoczenia w jakich dany artykuł może być zastosowany.
 5. Zakres obsługi gwarancyjnej, jeśli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
 6. Sprzedający ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją wszelkich jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań finansowych.
 7. W przypadku bezzasadnej reklamacji Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami wysyłki reklamowanego towaru do serwisu oraz kosztami ekspertyzy zwróconego towaru.
 8. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanego towaru jest wyłączona.
 9. O wadach, których nie da się wykryć mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie (nie później niż w 3 dni) po ich wykryciu, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi.
 10. Zawiadomienie o wadzie towaru dla swej ważności musi być złożone w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, przy czym Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy towar w stanie dostawy do wglądu Sprzedawcy na każde jego wezwanie. Jeżeli towar został przetworzony, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru wygasa.
 11. Jeżeli zdaniem Sprzedawcy dla stwierdzenia wad potrzebne będzie przeprowadzenie ekspertyzy technicznej, to Sprzedawca zajmie stanowisko co do wadliwości towaru po uzyskaniu stosownej ekspertyzy.
 12. Uwzględnienie reklamacji następować będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po zbadaniu reklamowanej partii towaru przez Sprzedawcę, ewentualnie po przeprowadzeniu ekspertyzy. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę dodatkowych wydatków, Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.
 13. Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami towaru związanymi z nienależytym jego wykonaniem przez producenta. Strony wyłączają w tym przypadku również odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest także wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 14. W pozostałych przypadkach uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie pół roku od dnia wydania towaru.
 15. Sprzedawca nie zapewnia przydatności danego towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania towaru objętego umową leży wyłącznie po stronie Kupującego Wszelkie ewentualne informacje udzielane w tym zakresie przez Sprzedawcę są grzecznościowe i nie mogą być traktowane jako podstawa do konkretnego stosowania.
 16. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany towar.

§ 7.  

ZWROT TOWARU

 1. Zwrot towarów zostanie przyjęty tylko po akceptacji Sprzedającego, po uprzednim przesłaniu przez Kupującego informacji o datach i numerach faktur Sprzedającego, które zostały wystawione na towary będące przedmiotem zwrotu.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zwroty nieuzgodnione.
 3. W przypadkach, w których zwrot towarów przez Kupującego jest wynikiem okoliczności leżących po stronie Sprzedającego, zwrot odbywa się poprzez wystawienie faktury korygującej na 100% wartości zwracanego towaru, a koszt przesyłki zwracanego towaru pokrywa Sprzedający.
 4. W przypadkach, w których zwrot towarów nie wynika z winy Sprzedającego, zwrot odbywa się w drodze odkupienia towaru a koszt przesyłki zwracanego towaru pokrywa Kupujący.
 5. W przypadku towarów będących w standardowej ofercie Sprzedającego, cenę odkupienia takiego towaru ustala się odejmując 10% od ceny jego zakupu przez Kupującego, zaś w przypadku towarów sprowadzanych na zamówienie Kupującego, zwrot towaru jest niemożliwy.

§ 8.       

OPÓŹNIENIA W PŁATNOŚCIACH I WYDANIU, ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 1. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny za wydany towar zapłaci on Sprzedawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.
 2. Gdy zapłata przez Kupującego nie wystarcza do zaspokojenia kilku zaległych należności, w pierwszej kolejności Sprzedający zaliczy płatność na należność dawniej wymagalną, a w przypadku kilku tak samo dawnych należności – według kolejności faktur; to, co przypada na poczet danej należności może być zaliczone w pierwszej kolejności na związane z nią zaległe świadczenia uboczne. Odmienne zastrzeżenie Kupującego przy zapłacie jest nieskuteczne.
 3. W przypadku zwłoki Sprzedawcy w terminowym wydaniu towaru o więcej niż 1 tydzień, zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości odpowiadającej 0,2% ceny wydanego nieterminowo towaru za każdy dzień zwłoki. Kara ta nie może jednak przekroczyć 10% ceny wydanego nieterminowo towaru.
 4. Kupujący zapłaci Sprzedawcy jednorazowo karę umowną w wysokości 25% ceny nieodebranego w terminie towaru w przypadku, gdy Kupujący opóźni się z odbiorem powyżej 30 dni liczonych od ustalonej w umowie daty wydania. Jeżeli Kupujący nie odbierze w tym okresie towaru Sprzedawca może również od umowy odstąpić. Odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty zastrzeżonej kary umownej. W przypadku, gdy Sprzedawca wstrzyma się z wydaniem towaru Kupującemu z uwagi na zaistnienie przesłanek, o których mowa w § 4. w ust. 13 i 14 niniejszych Ogólnych Warunków, przyjmuje się, że Kupujący opóźnia się z odbiorem i naliczona zostanie kara umowna.
 5. W przypadku, gdy szkoda przewyższa zastrzeżone kary umowne Sprzedawca ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
 6. Sprzedawca wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru, gdy przyczyną tego jest fakt, iż jego dostawca nie wywiązał się z dostawy w terminie.
 7. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto towaru objętego umową, przy czym Sprzedawca odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody Kupującego.
 8. W związku z tym, że wszystkie wierzytelności Sprzedawcy podlegają ubezpieczeniu, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od całości bądź części umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy ubezpieczyciel cofnie ochronę ubezpieczeniową na wierzytelności Sprzedawcy względem Kupującego. W celu uniknięcia rozwiązania umowy, Kupujący może przedstawić Sprzedawcy dodatkowe zabezpieczenia, których zaakceptowanie bądź nie, leży w wyłącznej gestii Sprzedawcy.
 9. W przypadku wykonania przez Sprzedawcę umowy jedynie w części, Kupujący nie ma prawa odstąpić od umowy w części wykonanej.
  Strony mają prawo zaniechać naliczania kar umownych, o których mowa w niniejszym punkcie.

§ 9.  

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU, PRAWO.

 1. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo.
 2. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

0 PLN netto